Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SPÓŁCE ARDORA SP. Z O.O. DOTYCZĄCA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ 

www.ardoraflamenca.com 

§ 1. Wstęp 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez spółkę ARDORA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 127 lok. 20, 02-570 Warszawa (dalej zwana: „ARDORA”) danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.ardoraflamenca.com i sklepu internetowego (dalej zwanych: „Użytkownikami” i „Stroną”). 

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO ARDORA przekazuje Użytkownikom następujące informacje z zakresu ochrony danych osobowych: 

I Administrator: 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ARDORA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei Niepodległości 127 lok. 20, 02-570 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000695698.

II Cele, kategorie danych osobowych i podstawy przetwarzania:

ARDORA przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi: 

1. zarządzanie Stroną,

2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i Użytkowników, 

3. prowadzenie analiz statystycznych,

4. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do ARDORA lub informowania o zagrożeniach dla prywatności. 

Co do zamówień składanych za pośrednictwem formularza zamówień w sklepie internetowym ARDORA przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży i realizację dostawy towaru. 

Dodatkowo po wyrażeniu przez Użytkownika zgody (tj. odznaczeniu stosownego checkbox’a) ARDORA przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach: 

1. odpowiadania na wiadomości o dowolnej treści przesłane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, 

2. marketingowych, w tym w celu informowania Użytkowników o realizowanych projektach, nowościach, promocjach (newsletter). 

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi lub treści marketingowych, w tym newslettera. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, telefon, e-mail, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, dane identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy Użytkownika, adres IP, lokalizacja, nr NIP. 

Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

III Zabezpieczenie danych osobowych: 

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników ARDORA wdrożyła techniczne i organizacyjne zabezpieczenia chroniące je przed usunięciem, utratą, opublikowaniem, zmodyfikowaniem, pogorszeniem, bezprawnym rozpowszechnianiem i nadużyciem, niezależnie czy mogłoby to nastąpić przez przypadek czy w wyniku celowych lub nielegalnych działań. 

IV Odbiorcy danych osobowych: 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W ramach swojej działalności ARDORA powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, które przetwarzają je w jej imieniu i nie używają ich do własnych celów (np. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych). Podmioty te pochodzą z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów, które w sposób dostateczny chronią dane osobowe. Dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. ARDORA przekazuje też dane osobowe innym podmiotom samodzielnie ustalającym cele przetwarzania tych danych osobowych (np. podmioty realizujące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe). 

V Okres przechowywania danych: 

Nie ma jednolitego limitu czasowego przetwarzania danych osobowych. ARDORA będzie przetwarzać dane osobowe przez następujący czas: 

1. analizy aktywności na Stronie i prowadzenia analiz statystycznych – do chwili utraty przez nie przydatności dla ARDORA, 

2. zarządzania Stroną – do czasu utraty przydatności tych danych, 

3. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i Użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych, 

4. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do ARDORA lub informowania Użytkowników o zagrożeniach dla ich prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia, 

5. wykonanie umowy sprzedaży – w czasie niezbędnym do wykonania umowy, po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata), 

6. odpowiadanie na wiadomości Użytkowników, cel informacyjny i marketingowy – do czasu utraty przydatności tych danych albo cofnięcia zgody przez Użytkownika. 

VI Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Użytkownikom przysługuje: 

1. Prawo do dostępu do swoich danych i kopii danych. 

2. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych). 

3. Prawo do usunięcia danych – jeśli uważają, że ARDORA nie ma prawa ich przetwarzać. 

4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważają, że dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, a przy tym nie chcą, żeby ARDORA je usunęła, bo są im potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu. 

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składany jest sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli ARDORA wykaże, że jej uzasadniony interes jest nadrzędny wobec roszczenia Użytkownika lub że jego dane są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkownika. 

6. Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych, które zostały dostarczone ARDORA na podstawie zgody lub umowy. Można je otrzymać w ustrukturowanym formacie (np. xml) albo można je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych. 

7. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego. 

Wniosek związany z wyżej wymienionymi uprawnieniami można zgłosić osobiście w siedzibie ARDORA, pocztą tradycyjną lub emailem na adres: sklep@ardoraflamenca.com. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od ich otrzymania przez ARDORA. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku przez ARDORA, ARDORA informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia. 

§ 3. Pliki cookies 

1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej w domenie  www.ardoraflamenca.com Użytkownik akceptuje poprzez aktywację przycisku „Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) danych informatycznych (plików cookies), które są plikami umożliwiającymi m.in. rozpoznanie urządzenia, zachowanie ustawień i preferencji przeglądania oraz sporządzanie statystyk (np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę). 

2. Jeśli Użytkownik nie wyraża na powyższe zgody, Użytkownik powinien aktywować przycisk „Odrzuć”. 

3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich nie działałaby prawidłowo). Celem cookies jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies. 

4. W dowolnym momencie Użytkownik może cofnąć swoją zgodę np. blokując pliki cookies w przeglądarce. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek Użytkownik może sprawdzić, czy na jego urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową www.ardoraflamenca.com lub inne strony. 

5. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej, a jej część może być dla Użytkownika niewidoczna. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znaleźć można pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/ 

6. ARDORA wykorzystuje zarówno pliki cookies własne jak i pochodzące od osób trzecich. Pliki cookies nigdy nie zawierają wirusów. 

7. Zawarte w plikach cookies informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ARDORA nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Użytkowników. ARDORA może ewentualnie udostępniać podmiotom trzecim informacje na temat tego, jak Użytkownik używa strony internetowej, jaka jest jego lokalizacja. 

8. Pliki cookies Google Analytics, zbierające takie dane jak historia przeglądania i aktywności użytkownika, przechowywane są przez okres 26 miesięcy. Pliki cookies Adobe Analytics przechowywane są przez 2 lata. 

Produkt dnia
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium